0 تومان سبد خرید
سبد خرید شما خالی است

دانلود مقاله 

Basic Concepts of Magnetic Water Treatment

European Journal of Molecular Biotechnology, 2014


 

دانلود مقاله 

Basic Concepts of Magnetic Water Treatment

European Journal of Molecular Biotechnology, 2014


 

ایمـیل


Lifeisbeautiful67900@gmail.com

Magneticwater.ir@gmail.com

Dr.momeni@magnetic-water.ir

Info@Magnetic-Water.ir


******** اینستاگرام شرکت *******

در خصوص مشاهده تجربیات درمان شدگان

به صفحه اینستاگرام شرکت مراجعه کنید

Instagram:

Magnetic_Water_Iran

کارشناسان درمانی شرکت


دکتر مومنی 09120584053

کارشناس درمانی  09303748811